La informació que s'ofereix en aquestes pàgines està subjecta a una clàusula d'exoneració de responsabilitat i a un avís de copyright i protecció de dades.

Clàusula d'exoneració de responsabilitat

AIBA és el propietari del lloc web http://www.aiba.cat, amb tots els seus subdominis i àlies, i s'encarrega de gestionar-lo. Amb aquestes pàgines, AIBA pretén fomentar l'accés a la informació relativa a les iniciatives, informacions i serveis d’AIBA, oferint un lloc de trobada i contacte. El nostre objectiu consisteix a vetllar per l'actualitat i l'exactitud d'aquesta informació, i per tant intentarem corregir els errors que se'ns indiquin.

No obstant això, AIBA no assumeix cap responsabilitat en relació amb el material inclòs en aquestes pàgines. Aquest material:

  1. consisteix principalment en informació de caràcter general que no aborda circumstàncies específiques relatives a persones o organismes concrets;

  2. no ofereix necessàriament informació exhaustiva, completa, exacta o actualitzada;

  3. conté enllaços a pàgines externes sobre les quals AIBA no te cap control i respecte de les quals refusa tota responsabilitat;

  4. no ofereix assessorament professional o jurídic (si voleu fer una consulta d'aquest tipus, us heu de dirigir sempre a un professional degudament qualificat).

Les disposicions legislatives i la resta de documents i informacions continguts en aquest lloc tenen únicament caràcter informatiu.

Pretenem reduir al mínim les interrupcions del servei i els problemes ocasionats per errors de tipus tècnic. Tot i això, algunes dades o informacions contingudes en les nostres pàgines poden haver estat creades o estructurades en arxius o formats no exempts d'errors, per la qual cosa no podem garantir que el nostre servei no quedi interromput o afectat d'alguna manera per aquest tipus de problemes. AIBA no assumeix cap responsabilitat respecte de les interrupcions o deficiències del servei ni dels problemes que puguin sorgir de la consulta d'aquestes pàgines o d'aquelles altres externes o que siguin reenviades.Avís de Copyright i Protecció de Dades

© AIBA, Associació Illes Balears d’Adopcions.

Reproducció autoritzada sempre que s'esmenti la font, llevat que s'indiqui el contrari.

En els casos en què sigui necessària una autorització prèvia per a la reproducció o l'ús de dades textuals o multimèdia (sons, imatges, programes, etc.), aquesta autorització cancel·larà l'autorització general esmentada abans i mencionarà les possibles restriccions d'ús.


Cas que detecteu qualque informació, foto, vídeo o qualsevol altre tipus de document que consideu no ha d’estar compartit al nostre web per motius de la llei de PROTECCIO DE DADES  per favor comunicau-ho al nostre mail WEBMASTER i serà  retirat del web.


En compliment amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD), AIBA assabenta els usuaris d'aquest lloc web dels punts següents:

• 1. L’ usuari queda informat que les seves dades personals, a les que AIBA tingui accés per qualsevol mitjà, o de processos informàtics respecte les dades ja registrades, s’ incorporen al corresponent fitxer d’AIBA, autoritzant a AIBA el tractament de les que seguin necessàries per a la seva utilització en relació a les activitats i serveis que desenvolupa en la seva activitat AIBA.

• 2. Així mateix, autoritza expressament a AIBA per l’ ús de les seves dades per efectes exclusivament relacionats amb l’objecte social d’AIBA que està detallat en els seus estatuts . Les esmentades accions podràn ser realitzades per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica o no electrònica.

• 3. L’usuari queda informat del seu dret d’ oposició, accés, rectificació i cancel•lació, respecte de les seves dades personals en els termes prevists en la LOPD, podent exercitar aquests drets per escrit mitjançant carta acompanyada de còpia del D.N.I., i dirigida al departament de LOPD, amb domicili a aquests efectes a
Cl. De la Rosa, 3-3r. C.P. 07003 - Palma de Mallorca.  

• 4. AIBA es compromet a no recabar informació innecessària sobre els seus usuaris, a tractar amb extrema diligència la informació personal que li puguin facilitar, i a complir en qualsevol fase del tractament amb l’ obligació de guardar secret respecte les dades facilitades pels usuaris.

Així mateix, AIBA es compromet a adoptar en tot moment les mesures de caire tècnic i organitzatives legalment requerides, per evitar la pèrdua, alteració, o accés no autoritzat, implementant tots els mitjans i sistemes tècnics al seu abast, atès l’ estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmegatzemades i els riscs a que estan exposats, ja provinguin de l’ acció humana o del mitjà físic o natural. Això no obstant, els usuaris han de ser conscients de que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

• 5. AIBA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la seva política de tractament i seguretat de les dades personals, sempre respectant la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i prèvia comunicació als interessats, bé mitjançant publicació en aquesta mateixa pàgina o per qualsevol altre mitjà de comunicació o difusió que es consideri oportú.

© AIBA Associació Illes Balears d’Adopcions. Carrer De la Rosa 3 3-er 07003 Palma de Mallorca. I.B.


Avis legal    Contacta